МЗ Перућац: Лицитација за давање у закуп пословног простора

МЗ Перућац, оглас за давање у закуп пословног простора

Сходно Одлуци Савета Месне заједнице Перућац о покретању поступка давања у закуп пословног простора – три пословне просторије, укупне површине 55м2, постојеће у приземљу објекта-зграде друштвених организација и удружења грађана- дома у Перућцу, изграђеног на кат. парцели број 1476 КО Растиште, који је у листу непокретности број 358 КО Перућац уписан као јавна својина општине Бајина Башта корисника Месна заједница Перућац. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ-ЛИЦИТАЦИЈУ

за давање у закуп пословног простора

I

Предмет давања у закуп је пословни простор- три пословне просторије, укупне површине 55м2, постојеће у приземљу објекта-зграде друштвених организација и удружења грађана- дома у Перућцу, изграђеног на кат. парцели број 1476 КО Растиште, који је у листу непокретности број 358 КО Растиште уписан као јавна својина општине Бајина Башта корисника Месна заједница Перућац.

II.

Пословне просторије из става I. Овог Огласа имају површину од 55 м2 и чине их 3 просторије, а закуп обухвата могућност коришћења мокрог чвора-WC-a, са правом проласка кроз постојећи ходник ( без права заузимања површине ходника за остављање столова, столица, амбалаже и сл.) као и могућност постављања терасе, испред пословног простора.

III

Пословне просторије се издаје у закуп на одређено време од 5 година, без могућности издавања пословног простора у подзакуп,

IV

Почетна-најнижа лицитациона цена месечне закупнине за пословни простор износи 70 еура .

Лицитациони корак износи најмање 5 евра. Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума висине понуђене закупнине.

V

Постигнути износ закупнине на јавном надметању плаћаће се у динарској противвредности, обрачунатој по важећем средњем курсу евра НБС на дан плаћања, за сваку годину унапред ( 12.месеци ), и то за 2019.годину у року од 15 од дана закључења уговора о закупу, и за следеће године такође у року од 15 дана од дана започињања следеће године трајања закупа.

VI

Трошкови који произилазе из коришћења пословног простора по основу закупа-накнада за утрошену електричну енергију, воду и канализацију, изношење смећа, накнада за коришћење грађевинског земљишта, друге законске таксе и накнаде, неће бити урачунати у закупнину и закупац ће бити у обавези да их посебно плаћа, као и трошкове текућег одржавања пословног простора, а без сагласности закуподаца не може вршити никакве преправке нити адаптације закупљеног пословног простора.

VII

Учесници јавног надметања дужни су пре почетка лицитације Месној заједници Перућац, на признаницу уплатити депозит у висини од 10% од почетне лицитационе цене месечне закупнине, која ће се урачунати у закупнину најповољнијем понуђачу, уколико остане при понуди.

Уколико најповољнији понуђач одустане од понуде или својом кривицом не закључи уговор, губи право на враћање депозита.

Понуђачима чија понуда не буде прихваћена, вратиће се депозит по закључењу поступка јавног надметања

Поступак јавног надметања сматраће се успелим и у случају само једне исправне пријаве за учешће у јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

 

VIII

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица.

Представник правног лица мора имати прописно издао пуномоћје, а законски заступник извод из регистра надлежног органа.

IX

Пријаве на оглас подносе се Комисији за јавно надметање, најкасније до почетка јавног надметања.

X

Подносиоци неблаговремених или непотпуних пријава не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве Комисија за јавно надметање ће одбацити.

XI

Јавно надметање-лицитација одржаће се дана 13. фебруара 2019.године у пословним просторијама дома у Перућцу, са почетком у 14,00 сати.

XII

Пословне просторије могу се разгледати сваког радног дана у времену од 10,00-14,00 сати, почев од дана објављивања овог огласа, па до дана лицитације. Информације се могу добити код председника Савета МЗ Перућац Драгана Тодоровића, на телефон:060 3641382.

Датум објављивања огласа: 05.фебрауара 2019.године

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest