Други јавни позив – Израда плана развоја општине 2022-2029

Opstina-LOGO-1024x7681Opstina-LOGO-1024x7681
 1. План развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године.

Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној 26.11.2021 године, донела је Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029. Године (број: 06-43/21 од 26.11.2021. године, Сл.лист општине Бајина Башта број 14-29).

У складу са Законом о локалној самоуправи, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности. Закон о планском систему Републике Србије детаљно уређује обавезу органа локалне власти да планирају јавне послове у својој надлежности.

Процес израде плана развоја састоји се од следећих фаза:

 • Припрема и организација процеса;
 • Преглед и анализа постојећег стања;
 • Дефинисање визије односно жељеног стања;
 • Дефинисање приоритетних циљева;
 • Дефинисање мера;
 • Дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање Плана развоја;
 • Усвајање и објављивање Плана развоја.

План развоја ЈЛС је документ развојног планирања, и као такав представља плански документ најширег обухвата и највишег значаја, кључни је документ града који треба да подстакне будући раст и развој целокупне локалне заједнице. Усваја га Скупштина општине на предлог Општинског већа. План развоја обухвата друштвену и економску сферу као и аспекте заштите и побољшања животне средине, просторног уређења, изградње и реконструкције инфраструктуре и унапређења рада јавног сектора и друштвених делатности, успостављајући равнотежу између економске, социјалне и еколошке димензије одрживог развоја.

Наша намера је да приликом израде Плана развоја окупимо на једном месту све актере: организације цивилног друштва, представнике корпоративног и приватног сектора, образовне и истраживачке заједнице, професионална удружења, медије, нудећи им простор и могућност да истакну и дискутују своје приоритете и дају допринос јаснијем дефинисању проблема, бољем сагледавању могућих опција за њихово решавање, постављање јасних, стварних и достижних циљева, чије ће спровођење бити могуће мерити и вредновати.

За управљање процесом и координацију свих активности на изради Плана развоја, решењем председнице општине 06 број 400-204/2022. године, именован је Координациони тим за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022-2029. године, као основни формални организациони формат који усмерава и прати процес израде документа.

 1. Циљ, области и право учешћа на јавном позиву

Како би општина Бајина Башта на прави начин укључила све заинтересоване стране у процес израде Плана развоја, неопходно је идентификовати и класификовати заинтересоване стране, односно спровести анализу заинтересованих страна. С тим у вези у циљу креирања што релевантнијег и реалнијег документa базираног на партиципативном приступу и континуираним консултацијама, Општина Бајина Башта позива све заинтересоване стране да се у припремној фази израде Плана развоја укључе у процес и узму учешће као чланови тематских радних група у одређеним областима, за чије формирање ће бити задужен Координациони тим на предлог руководилаца радних група.

Циљ јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор представника организација цивилног друштва који ће својим активним учешћем допринети раду тематских радних група са циљем израде Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022 – 2029. године.

Право учешћа на јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва са седиштем на територији општине Бајина Башта, основане и регистроване у складу са прописима Републике Србије.

Јавни позив је намењен организацијама цивилног друштва којa делују у некој од следећих области:

 • Туризам
 • Пољопривреда
 • Рурални развој
 • Привреда
 • Становништво и образовање
 • Млади и спорт
 • Здравство и социјална заштита
 • Култура, медији и информисање
 • Заштита животне средине
 • Инфраструктура
 1. Услови за кандидовање

На јавном конкурсу могу да учествују организације цивилног друштва која испуњава следеће услове:

 • Да је уписана у регистар најмање годину дана пре објављивања овог јавног позива и да је седиште организације на територији општине Бајина Башта;
 • Да у оснивачком акту или статуту има утврђене циљеве у области за коју се кандидује;
 • Пожељно је да поседује искуство у координацији, комуникацији и сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно да је члан мреже или других асоцијација организација цивилног  друштва;
 • Пожељно је да поседује искуство у раду радних група и других радних/саветодавних тела формираних од стране државне управе или локалне самоуправе.
 1. Потребна документа

Заинтересована страна која се кандидује доставља следећу документацију:

 1. Пријавни формулар;
 2. Копију решења о упису у регистар у складу са Законом;
 3. Копију акта о оснивању, односно Статута (део који се односи на циљеве организације);
 4. Доказе о чланству у мрежи или другим асоцијацијама организација цивилног друштва (ако постоји)
 5. Доказ о искуству у раду у радним групама/саветодавним телима-решења/одлуке о именовању у групу/тело, записници са састанака, потврде надлежног органа и сл. (ако постоји)
 6. Рок и начин подношења пријаве

Пријаве се подносе путем електронске поште на адресу: ivan.markovicbb991@gmail.com или поштом на адресу: Општина Бајина Башта, Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта са назнаком „Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама у изради Плана развоја општине Бајина Башта -не отварати“.

Рок за подношење пријава траје 15 дана од дана објављивања овог јавног позива, односно закључно са 06.09.2022. године.

 1. Поступак избора

Избор представника организација цивилног друштва за рад у Тематским радним групама, врши Координациони тим за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године. Избор ће бити извршен у року од седам дана од дана истека рока за подношење пријава за кандидатуру. Одлука о избору биће објављена на званичној интернет страници општине.

 1. Додатне информације

Са циљем да  израда плана развоја општине Бајина Башта буде што транспарентнија и да што већи број заинтересованих страна буде укључен у израду истог, јавни позив расписује се по други пут. На јавни позив који је расписан 14.07.2022 године није пристигла ниједна пријава.

Члановима Тематских радних група за израду Плана развоја општине Бајина Башта за период 2022- 2029. године, није обезбеђена накнада за рад.

Учешћем на јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које достављају у оквиру пријава обрађују искључиво за потребе процеса избора предвиђеног овим јавним позивом.

Контакт особа: Иван Марковић, дипл.правник

Моб.Тел: 065/864-62-53

И-мејл: ivan.markovicbb991@gmail.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pin It on Pinterest